Chính sách bảo mật của www.airz.vn

www.airz.vn thu thập một số Dữ liệu Cá nhân từ Người dùng của mình.

Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích sau và sử dụng các dịch vụ sau:

Quyền truy cập vào tài khoản của bên thứ ba
Quyền truy cập tài khoản Facebook
Quyền: Giới thiệu về tôi
Phân tích
Google Analytics và Google Analytics với IP ẩn danh
Dữ liệu cá nhân: Trình theo dõi; Dữ liệu sử dụng
Form Liên hệ người dùng
Danh sách gửi thư hoặc bản tin
Dữ liệu Cá nhân: thành phố; Tên công ty; Quốc gia; quận; địa chỉ email; tên đầu tiên; họ; số điện thoại; Dữ liệu sử dụng; ZIP / Mã bưu điện
Tương tác với các nền tảng và mạng xã hội bên ngoài
Nút Like trên Facebook và các tiện ích xã hội
Dữ liệu cá nhân: Trình theo dõi; Dữ liệu sử dụng
Tương tác dựa trên vị trí
Vị trí địa lý
Dữ liệu Cá nhân: vị trí địa lý
Quản lý thẻ
Trình quản lý thẻ của Google
Dữ liệu cá nhân: Trình theo dõi; Dữ liệu sử dụng
Thông tin liên lạc
Chủ sở hữu và người kiểm soát dữ liệu
Công ty TNHH Vận chuyển Quốc Tế AirZ
Email liên hệ của chủ sở hữu: info@airz.vn

Điều khoản và Điều kiện của www.airz.vn

Các Điều khoản này chi phối việc sử dụng www.airz.vn và,
bất kỳ Thỏa thuận liên quan hoặc mối quan hệ pháp lý nào khác với Chủ sở hữu
một cách ràng buộc pháp lý.
Người dùng phải đọc tài liệu này một cách cẩn thận.
Www.airz.vn được cung cấp bởi:
Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế AirZ
Email liên hệ của chủ sở hữu: info@airz.vn
Những điều Người dùng nên biết
Xin lưu ý rằng một số điều khoản trong các Điều khoản này chỉ có thể áp dụng cho một số danh mục Người dùng nhất định. Đặc biệt, một số điều khoản nhất định chỉ có thể áp dụng cho Người tiêu dùng hoặc những Người dùng không đủ điều kiện là Người tiêu dùng. Những giới hạn như vậy luôn được đề cập rõ ràng trong mỗi điều khoản bị ảnh hưởng. Trong trường hợp không có bất kỳ đề cập nào như vậy, các điều khoản áp dụng cho tất cả Người dùng.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Trừ khi có quy định khác, các điều khoản sử dụng chi tiết trong phần này được áp dụng chung khi sử dụng www.airz.vn.
Các điều kiện sử dụng hoặc truy cập đơn lẻ hoặc bổ sung có thể áp dụng trong các tình huống cụ thể và trong các trường hợp đó được chỉ ra bổ sung trong tài liệu này.
Bằng việc sử dụng www.airz.vn, Người dùng xác nhận đáp ứng các yêu cầu sau:
Không có giới hạn nào cho Người dùng về tư cách là Người tiêu dùng hoặc Người dùng doanh nghiệp;
Nội dung trên www.airz.vn
Trừ khi có quy định khác hoặc có thể nhận biết rõ ràng, tất cả nội dung có sẵn trên www.airz.vn đều thuộc sở hữu hoặc cung cấp bởi Chủ sở hữu hoặc người cấp phép của nó.
Chủ sở hữu cam kết sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng nội dung được cung cấp trên www.airz.vn không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành hoặc quyền của bên thứ ba. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều kiện này cũng có thể  thoả mãn yêu cầu trên.
Trong những trường hợp như vậy,  Người dùng để thực thi quyền của họ, Người dùng vui lòng báo cáo các khiếu nại liên quan bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này.
Quyền đối với nội dung trên www.airz.vn - Mọi quyền được bảo lưu
Chủ sở hữu giữ và bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ nội dung nào như vậy.
Do đó, người dùng không được sử dụng nội dung đó theo bất kỳ cách nào không cần thiết hoặc ngầm hiểu về việc sử dụng Dịch vụ đúng cách.
Cụ thể, nhưng không có giới hạn, Người dùng không được sao chép, tải xuống, chia sẻ (vượt quá các giới hạn quy định bên dưới), sửa đổi, dịch, chuyển đổi, xuất bản, truyền, bán, cấp phép phụ, chỉnh sửa, chuyển giao / chuyển nhượng cho bên thứ ba hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ nội dung có sẵn trên www.airz.vn, cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào làm như vậy thông qua Người dùng hoặc thiết bị của họ, ngay cả khi Người dùng không biết.
Trong trường hợp được nêu rõ ràng trên www.airz.vn, Người dùng có thể tải xuống, sao chép và / hoặc chia sẻ một số nội dung có sẵn thông qua www.airz.vn cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại duy nhất và với điều kiện là các quy định về bản quyền và tất cả các quy định khác được yêu cầu bởi Chủ đầu tư được thực hiện một cách chính xác.
Mọi giới hạn theo luật định hiện hành hoặc ngoại lệ đối với bản quyền sẽ không bị ảnh hưởng.
Tiếp cận các nguồn bên ngoài
Thông qua www.airz.vn Người sử dụng có thể tiếp cận với các tài nguyên bên ngoài do bên thứ ba cung cấp. Người dùng thừa nhận và chấp nhận rằng Chủ sở hữu không có quyền kiểm soát các tài nguyên đó và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung và tính khả dụng của chúng.
Các điều kiện áp dụng cho bất kỳ tài nguyên nào do bên thứ ba cung cấp, bao gồm cả những điều kiện áp dụng cho bất kỳ khả năng cấp quyền nào đối với nội dung, là kết quả của mỗi điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó hoặc, nếu không có những điều kiện đó, luật pháp hiện hành.
Chấp thuận sử dụng
Www.airz.vn và Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi những gì chúng được cung cấp, theo các Điều khoản này và luật hiện hành.
Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng việc sử dụng www.airz.vn và / hoặc Dịch vụ của họ không vi phạm luật, quy định hiện hành hoặc quyền của bên thứ ba.
Do đó, Chủ sở hữu có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp thích hợp nào để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình bao gồm bằng cách từ chối Người dùng truy cập vào www.airz.vn hoặc Dịch vụ, chấm dứt hợp đồng, báo cáo bất kỳ hành vi sai trái nào được thực hiện thông qua www.airz.vn hoặc Dịch vụ cho các cơ quan có thẩm quyền - chẳng hạn như các cơ quan tư pháp hoặc hành chính - bất cứ khi nào Người dùng tham gia hoặc bị nghi ngờ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:
vi phạm luật, quy định và / hoặc các Điều khoản này;
vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba;
làm tổn hại đáng kể đến lợi ích hợp pháp của Chủ sở hữu;
xúc phạm Chủ sở hữu hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
Trách nhiệm pháp lý và bồi thường
Quyền Từ chối
Www.airz.vn được cung cấp nghiêm ngặt trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Việc sử dụng Dịch vụ do Người dùng tự chịu rủi ro. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Chủ đầu tư từ chối rõ ràng tất cả các điều kiện, tuyên bố và bảo đảm - dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền của bên thứ ba. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được người dùng thu thập từ chủ sở hữu hoặc thông qua Dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ ràng ở đây.
Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Chủ sở hữu, các công ty con, chi nhánh, người cấp phép, cán bộ, giám đốc, đại lý, người đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên không đảm bảo rằng nội dung là chính xác, đáng tin cậy hoặc đúng; rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Người dùng; rằng Dịch vụ sẽ khả dụng tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào, không bị gián đoạn hoặc an toàn; rằng mọi khiếm khuyết hoặc sai sót sẽ được sửa chữa; hoặc Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. Bất kỳ nội dung nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ đều do người dùng tự chịu rủi ro và người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động của Người dùng hoặc mất mát dữ liệu do việc tải xuống đó hoặc Người dùng sử dụng Dịch vụ.
Chủ sở hữu không đảm bảo, xác nhận, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ siêu liên kết nào và Chủ sở hữu sẽ không phải là một bên tham gia hoặc theo bất kỳ cách nào để giám sát bất kỳ giao dịch giữa Người dùng và nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba.
Dịch vụ có thể không truy cập được hoặc có thể không hoạt động bình thường với trình duyệt web, thiết bị di động và / hoặc hệ điều hành của Người dùng. Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể nhận thấy hoặc thực tế phát sinh từ nội dung Dịch vụ, hoạt động hoặc việc sử dụng Dịch vụ này.
Giới hạn trách nhiệm
Trong phạm vi tối đa được luật Việt Nam hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, người đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên của nó sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ ; và bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tích nào do hack, giả mạo hoặc truy cập hoặc sử dụng trái phép Dịch vụ hoặc tài khoản Người dùng hoặc thông tin có trong đó; bất kỳ sai sót, nhầm lẫn hoặc không chính xác của nội dung; thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, dưới bất kỳ hình thức nào, do Người dùng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ; bất kỳ truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng các máy chủ an toàn của Chủ sở hữu và / hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó; bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Dịch vụ; mọi lỗi, vi rút, trojan, hoặc những thứ tương tự có thể được truyền đến hoặc thông qua Dịch vụ; bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, gửi qua email, truyền hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ; và / hoặc hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào. Trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, người đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại, tố tụng, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ, thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào với số tiền vượt quá số tiền Người dùng thanh toán cho Chủ sở hữu dưới đây trong 12 tháng trước đó hoặc khoảng thời gian của thỏa thuận này giữa Chủ sở hữu và Người dùng, tùy theo thời gian nào ngắn hơn.
Phần giới hạn trách nhiệm này sẽ áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép trong khu vực tài phán hiện hành cho dù trách nhiệm bị cáo buộc là dựa trên hợp đồng, sai phạm, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc bất kỳ cơ sở nào khác, ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra như vậy chấn thương.
Sự bồi thường
Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Chủ sở hữu và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại hoặc yêu cầu, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý , chi phí hoặc nợ và các chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí và chi phí pháp lý, phát sinh từ
Việc Người dùng sử dụng và truy cập vào Dịch vụ, bao gồm bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào được Người dùng truyền hoặc nhận;
Việc Người dùng vi phạm các điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Người dùng vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào được nêu trong các điều khoản này;
Người dùng vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền nào về quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ;
Người dùng vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào;
bất kỳ nội dung nào được gửi từ tài khoản của Người dùng, bao gồm quyền truy cập của bên thứ ba bằng tên người dùng, mật khẩu duy nhất của Người dùng hoặc biện pháp bảo mật khác, nếu có, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin gây hiểu lầm, sai lệch hoặc không chính xác;
Hành vi sai trái cố ý của người dùng; hoặc
cung cấp theo luật định của Người dùng hoặc các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, người đồng thương hiệu, đối tác, nhà cung cấp và nhân viên trong phạm vi luật hiện hành cho phép.
Các điều khoản chung
Không từ bỏ
Việc Chủ sở hữu không khẳng định bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào như vậy. Không có sự từ bỏ nào được coi là sự từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục đối với điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.
Dịch vụ gián đoạn
Để đảm bảo mức dịch vụ tốt nhất có thể, Chủ sở hữu có quyền ngắt Dịch vụ để bảo trì, cập nhật hệ thống hoặc bất kỳ thay đổi nào khác, thông báo một cách thích hợp cho Người dùng.
Trong giới hạn của pháp luật, Chủ sở hữu cũng có thể quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hoàn toàn Dịch vụ. Nếu Dịch vụ bị chấm dứt, Chủ sở hữu sẽ hợp tác với Người dùng để cho phép họ rút Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin theo luật hiện hành.
Ngoài ra, Dịch vụ có thể không khả dụng do các lý do nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Chủ sở hữu, chẳng hạn như “trường hợp bất khả kháng” (ví dụ: hành động lao động, sự cố cơ sở hạ tầng hoặc mất điện, v.v.).
Bán lại dịch vụ
Người dùng không được sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của www.airz.vn và Dịch vụ của nó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của Chủ sở hữu, được cấp trực tiếp hoặc thông qua một chương trình bán lại hợp pháp.
Chính sách bảo mật
Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình, Người dùng có thể tham khảo chính sách bảo mật của www.airz.vn.
Quyền sở hữu trí tuệ
Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản cụ thể nào của các Điều khoản này, bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, chẳng hạn như bản quyền, quyền thương hiệu, quyền bằng sáng chế và quyền thiết kế liên quan đến www.airz.vn là tài sản độc quyền của Chủ sở hữu hoặc người cấp phép của nó và phải tuân theo sự bảo hộ được cấp bởi luật hiện hành hoặc các điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Tất cả các nhãn hiệu - danh nghĩa hoặc nghĩa bóng - và tất cả các nhãn hiệu khác, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu từ, hình ảnh minh họa, hình ảnh hoặc biểu tượng xuất hiện liên quan đến www.airz.vn là, và vẫn là tài sản độc quyền của Chủ sở hữu hoặc người cấp phép của nó và được bảo hộ bởi luật hiện hành hoặc các điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Các thay đổi đối với các Điều khoản này
Chủ sở hữu có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Trong những trường hợp như vậy, Chủ sở hữu sẽ thông báo một cách thích hợp cho Người sử dụng về những thay đổi này.
Những thay đổi như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ với Người dùng trong tương lai.
Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ thể hiện sự chấp nhận của Người dùng đối với các Điều khoản đã sửa đổi. Nếu Người dùng không muốn bị ràng buộc bởi các thay đổi, họ phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Việc không chấp nhận các Điều khoản đã sửa đổi, có thể cho phép một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận.
Phiên bản trước áp dụng sẽ chi phối mối quan hệ trước khi Người dùng chấp nhận. Người dùng có thể lấy bất kỳ phiên bản nào trước đó từ Chủ sở hữu.
Nếu luật hiện hành yêu cầu, Chủ sở hữu sẽ chỉ định ngày mà các Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực.
Chuyển nhượng hợp đồng
Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng, định đoạt bằng cách nâng cấp hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ theo các Điều khoản này, có tính đến lợi ích hợp pháp của Người dùng. Các điều khoản liên quan đến các thay đổi của các Điều khoản này sẽ được áp dụng tương ứng.
Người dùng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Chủ sở hữu.
Liên lạc
Tất cả các thông tin liên lạc liên quan đến việc sử dụng www.airz.vn phải được gửi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc được nêu trong tài liệu này.
Tính hiệu lực từng phần
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, tính không hợp lệ hoặc không thể thực thi của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.